OY-BPB 1994

OY-BPB at homebase

OY-BPB, Flyvestation Værløse 12-6-1994